Автоматичне нарахування банком процентів на прострочену суму основного боргу за процентною ставкою в розмірі збільшеному вдвічі від ставки – Незаконно!

За останні кілька років, ПрАТ «Укрсиббанк» та інші банки з метою збільшення свого доходу за рахунок штрафних та інших санкцій вказують у кредитних договорах пункт, згідно з яким за користування кредитними грошима понад встановлений договором термін банк автоматично нараховує відсотки на прострочену суму основного боргу за процентною ставкою в розмірі збільшеному вдвічі від базової ставки.

На мій погляд таке використання процентної ставки незаконно з боку банку так як фактично підміняється поняття штрафних санкцій і т.д., але судова практика останніх років, по-перше, не вважає, що таке використання заборонено, а по-друге, допускає використання різних видів штрафних санкцій за одне і те ж порушення.

Але це не привід скласти руки. Є достатньо правових підходів захищатися від неправомірних дій банку.

Нижче наводжу один їх таких у формі спростування на позовну заяву.

 

До _____________ районного суду міста Києва

 

Справа № ____________

Суддя _______________

 

Позивач (відповідач за первісним позовом):

______________________________

 

Відповідач (позивач за первісним позовом):

Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»

61050 м. Харків, проспект Московський, 60

Тел. 044 529-02-69

Ідентифікаційний код: 09807750

ЗУСТРІЧНА ПОЗОВНА ЗАЯВА

ПАТ «УкрСиббанк» до _______________ про стягнення суми заборгованості за договором про надання споживчого кредиту

В провадженні ____________ районного суду міста Києва знаходиться цивільна справа за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до ____________ про стягнення суми заборгованості за договором про надання споживчого кредиту, процентів нарахованих за користування кредитом та пені (далі Кредитний договір).

Відповідач не визнає позов, вважає його необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

            Обґрунтування позову.

Під час розгляду зазначеної справи мені стало відомо, що ПАТ «УкрСиббанк» застосовував підвищення процентної ставки за договором про надання споживчого кредиту від 13.08.2008 року (далі Кредитний договір). При цьому таке застосування від обґрунтовує тим, що у відповідності до п. 1.3.1. Кредитного договору за користування кредитними коштами понад встановлений договором термін банк автоматично нараховує проценти на прострочену суму основного боргу за процентною ставкою в розмірі збільшеному вдвічі від ставки, вказаної в п. 1.3.1. Нарахування вищевказаної процентної ставки на прострочену суму основного боргу починається з дня виникнення простроченої суми основного боргу, а саме з наступного дня після дня не сплати або неповної сплати платежу встановленого у договорі. Проценти нараховуються на прострочену суму основного боргу за підвищеною ставкою до моменту погашення такої заборгованості.

Але таке нарахування є недійсним у зв’язку з нижчевикладеним.

  • Пп. 1.3.1. п. 1.3. Кредитного договору встановлено наступне: «Плата за користування кредитними коштами протягом перших 30 календарних днів, рахуючи з дати видачі кредиту, процентна ставка встановлюється у розмірі 10,50 % річних.

Після закінчення цього строку та кожного наступного місяця кредитування процентна ставка підлягає перегляду відповідно до умов договору. У випадку, якщо банк не повідомив позичальника про встановлення нового розміру процентної ставки на наступний місяць строку кредитування відповідно до умов договору, застосовується розмір процентної ставки, діючий за цим договором в попередньому місяці.

За користування кредитними коштами понад встановлений договором термін банк автоматично нараховує проценти на прострочену суму основного боргу за процентною ставкою в розмірі збільшеному вдвічі від ставки, вказаної в п. 1.3.1. Нарахування вищевказаної процентної ставки на прострочену суму основного боргу починається з дня виникнення простроченої суми основного боргу, а саме з наступного дня після дня не сплати або неповної сплати платежу встановленого у договорі. Проценти нараховуються на прострочену суму основного боргу за підвищеною ставкою до моменту погашення такої заборгованості.»

Тобто, використовуючи вказаний підпункт Кредитного договору відповідач намагається довести суду, що вразі прострочення щомісячного платежу позичальником банк тимчасово застосовує підвищену процентну ставку 21,00 % до погашення вказаного прострочення.

Але, вважаю, що таке тлумачення підпункту Кредитного договору є невірним у зв’язку з наступним.

Згідно ч.ч. 1,3 ст. 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Договір є двостороннім, якщо правами та обов’язками наділені обидві сторони договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 638 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

За змістом статей 536 та 1054 ЦК України розмір процентної ставки є істотною умовою кредитного договору, щодо якої сторони повинні дійти згоди в належній формі.

Згідно ст. 629 ЦК України договір є обов’язковим для виконання сторонами.

Згідно ч.ч. 1,2 ст. 651 ЦК України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно п. 4 ч. 4 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» в редакції, яка була чинна на час укладання Кредитного договору та діяла до набуття чинності Законом України № 3795-VI від 22.09.2011 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг» у договорі про надання споживчого кредиту може зазначатися, що відсоткова ставка за кредитом може змінюватися залежно від зміни облікової ставки Національного банку України або в інших випадках. Про зміну відсоткової ставки за споживчим кредитом споживач повідомляється кредитодавцем письмово протягом семи календарних днів з дати її зміни. Без такого повідомлення будь-яка зміна відсоткової ставки є недійсною.

Відповідно до п. 2 Розділу ІІ Перехідні положення Закону України № 3795-VI від 22.09.2011 року дія цього Закону не поширюється на кредитні договори,
укладені до набрання ним чинності.

На підставі чого вважаємо, що Кредитний договір має регулюватися Законом України «Про захист прав споживачів» в редакції, яка була чинна на час укладання Кредитного договору та діяла до набуття чинності Законом України № 3795-VI від 22.09.2011 року.

Таким чином, незважаючи на пункт у договорі про автоматичне нарахування процентів на прострочену суму основного боргу за процентною ставкою в розмірі збільшеному вдвічі від ставки, законом на банк покладений обов’язок повідомити позичальника про таке збільшення.

Слід відзначити, що жодних повідомлень від банку про збільшення відсоткової ставки на адресу відповідача не надходило, що є порушенням п. 4 ч. 4 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів» в редакції, яка була чинна на час укладання Кредитного договору та діяла до набуття чинності Законом України № 3795-VI від 22.09.2011 року.

Враховуючи викладене вважаю, що в даному випадку банком в односторонньому порядку збільшено процентну ставку без дотримання умов договору та чинного законодавства щодо належного повідомлення боржника як споживача про настання передбачених договором обставин, які є підставою для підвищення процентної ставки, а також час дії та розмір підвищеної процентної ставки.

Таким чином, вказані вище дії банку суперечать чинному законодавству, отже є недійсними.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про судовий збір» споживач звільняється від сплати судового збору за позовами, що пов’язані з порушенням їхніх прав.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 536, 626, 629, 638, 651, 1054 ЦК України, Законом України «Про захист прав споживачів», Законом України № 3795-VI від 22.09.2011 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг», прошу:

  • Визнати недійсним збільшення Публічним акціонерним товариством УкрСиббанк» процентної ставки вдвічі від ставки, що визначена п. 1.3.1 кредитного договору № _________ від __________ 2008 року, укладеного між акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк» та ________________________ (10,50 %) за весь час його застосування.